Page 6 - Yaşam ve Toplum Dergisi - Ocak 2017 Sayısı
P. 6

Dünyada Nüfus Sorunu

                      Prof. Dr. Nusret FİŞEK karşılanabilir. Nüfusumuz hızla artmaktadır, ancak
                                  kadın sağlığı bakımından aşırı doğurganlık bir
    ünyada nüfus sorunu konusunu incelemeye           sorundur ve önlenmelidir." ya da "Ana ve baba,
    başlamadan önce, nüfus sorunu teriminin           yetiştirebileceği kadar çocuk sahibi olmalıdır. Bu,
tanımlanmasında ve nüfusun niçin bir sorun olabile-        ana ve babanın sorumluluğudur. Ailelere bu sorum-
ceğinin saptanmasında yarar vardır. Nüfus sorunu          lulukları hatırlatılmalı ve onlara aile planlaması
teriminin bir ülkede nüfusun aşırı bir hızla artışı        konusunda yardımcı olunmalıdır. Nüfusumuzun hızlı
olgusunu belirlediği düşünülebilir. Ancak nüfus          artışına gelince, bu istenen bir şeydir." şeklinde
sorununu bu kadar dar anlamda ele almak her            düşünenler vardır. Bu çelişkilerin nedeni nedir?
bakımdan sakıncalı ve yanlıştır. Ülke çapında nüfus        Neden olarak politikacıların "herkesi memnun et,
sorunu, demografik değişmelerle sosyal ve ekonomik         kimseyi tedirgin etme" ilkelerinin etkisinden, dünya
gelişme arasındaki dengesizlik ve bu dengesizliğin         sorunlarını bildiklerini sanan bazı kimselerin ve
doğurduğu sosyal ve ekonomik sorunların tümüdür.          kendilerini neolitik kültürün değer yargılarından
Nüfus sorununun ülke çapında ele alınabileceği gibi        kurtaramayanların tutuculuklarına kadar pek çok şey
aile ve kişi düzeyinde de düşünülebileceğini belirt-        sayılabilir.
mek gerekir. Kavram bakımından birbirinden farklı
olan bu yaklaşımlar sonuç bakımından birbirinden          Şimdi nüfus sorununu makro düzeyde, ülke düzeyin-
farklı değildir. Örneğin, kişinin sağlığını korumak için      de, inceleyelim. Ülke düzeyinde demografik değiş-
aşırı doğurganlığı önlemek ya da ailenin gönenci          melerle sosyal ve ekonomik gelişme arasındaki
(refahı) için yetiştirebileceği sayıda çocuk sahibi        dengesizlik, az gelişmiş ülkelerde bir yandan nüfu-
olmalarını sağlamak ya da bir ülkede aşırı nüfus artış       sun beslenme, eğitim, konut ve gelir gibi gereksin-
hızını azaltmak birbirinden farklı şeylerdir. Ancak        melerinin karşılanamamasına; diğer yandan da artan
bunlardan herhangi biri amaç olarak alınır ve           nüfusun baskısı yüzünden tüketimin artmasına;
çözümlenebilirse diğerleri de çözülmüş olur.            sermaye birikiminin yavaşlamasına ve bu nedenle
                                  sosyo-ekonomik gelişmenin olumsuz olarak etkilen-
Üç yaklaşım da sonuçta benzer olmakla birlikte bu         mesine neden olur. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış
yaklaşımlardan birini kabul edip diğerlerini redde-        hızının yavaş olması, onların nüfus sorunu olmadığı
denlerle bugün her yerde karşılaşılmaktadır. Örne-         ya da olmayacağını kabul etmeyi gerektirmez. Bu
ğin, "Hızlı nüfus artışı önemli bir sorun değildir.        ülkelerin de nüfus sorunu vardır. Bu ülkeler doğal
Sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırarak bu durum

Sayfa 6                              Yaşam ve Toplum Dergisi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11