Page 2 - Yaşam ve Toplum Dergisi - Ocak 2017 Sayısı
P. 2

AŞK Çift Kişilik Fanus                   Aşk konusunda yeni bir     olan ve birazcık aklı olan kişiler bunu hisseder” o
                              tanımlama getirip Amerika’yı  zaman bu borcu dünyanın daha iyiye gitmesi için
                              baştan keşfedecek değilim   çaba göstererek ödememiz doğru olmaz mı?
                              fakat bu konuda düşüncele-
                              rim biraz daha farklı ve bu  Aşkı iki kişilik bir fanusun içerisinde, bencilce yaşa-
                              farklılığı sizinle paylaşmak  yanlar, bunu vicdanlarına anlatabileceklerini zanne-
                              istedim.            diyorlarsa açıkça kendilerini kandırıyorlar demektir.
                                             Bu noktada “benim aşkım bana yeter” diyenler,
                              Aşk her insanın yaşaması    aşkı son derece câhilce yaşayarak, aşklarını bencilce
                              gereken, son derece güzel bir harcayan insanlardır.
                              duygu ama kişiler bu son
            derece güzel duyguyla kendilerine iki kişiden oluşan       Dahası da var, aşk biz var olduğunuz sürece varlığını
            “izole bir fanus” meydana getirebiliyorlar ve bu         sürdürecektir. Peki, ya öldüğümüzde ne olacak,
            fanus içerisinde bir huzur ve mutluluk oyunu oynu-        ölümsüz aşk var mıdır?
            yorlar. Aslında buna tam olarak oyun demek haksız-
            lık olur fakat bu noktada “oyun” kelimesini kullanma-       Beraberce düşünelim! Güzel bir aşka sahipsiniz, size
            mın sebebi aşkın meydana getirdiği muazzam pozitif        âşık olan, sizin de âşık olduğunuz biri var ve birbiri-
            enerjiyi kişilerin sadece kendilerini mutlu etmek için      nizden, aşkınızdan güç alıyorsunuz. Bu gücü dünya-
            bencilce kullanmalarındandır.                   nın daha iyiye gitmesi için kullandığınızda, dünya için
                                             yaptığınız güzel şeyleri beraberce yaptığınızı gördü-
            Peki, iki kişilik bir duyguyu nasıl toplumla           ğünüzde, sâhip olduğunuz aşk daha seviyeli, daha
            paylaşırız?                            işe yarar ve sonuç olarak günden güne daha güçlü
                                             bir hal alacaktır.
            Sonuç olarak, milyarlarca insanın yaşadığı bir
            dünyadasınız fakat sadece iki kişilik bir fanusun         İnanın, dünyanın daha iyiye gitmesi için adanmış bir
            içerisinde, aşk denen son derece güzel bir duyguyu        aşk hiçbir zaman yok olmaz. Öldükten sonra dahi
            yaşıyor, bunun tadını çıkartarak huzuruna varıyor ve       aşkla yaptığınız güzellikler yaşayacaktır ama daha da
            motivasyonundan faydalanıyoruz.                  önemlisi, hem yaşadığınız aşkın güzelliğini hem de
                                             dünyanın daha iyiye gitmesi için yaptıklarınızın
            Düşünsenize! Bu kadar güçlü bir motivasyonu            güzelliğini vicdanınıza anlatabilmenin huzurunu
            sadece iki kişi kendi arasında paylaşıyor ve bu          yaşayabileceksiniz. Bana göre sadece buna ölümsüz
            motivasyonun getirdiği pozitif enerjiyi toplum          aşk denebilir. Bunun dışında kimi televizyon
            yararına neredeyse hiç kullanmıyorlar. Bu açıdan         kanallarında gördüğümüz buram buram popülizm
            bakıldığında ortaya çıkan bu son derece güzel           kokan, buram buram kibir ve bencillik kokan sözde
            motivasyon resmen müsrif bir şekilde heba edilmek-        aşk manzaralarına gerçek aşk demek “kimse kusura
            tedir.                              bakmasın ama” ne yazık ki cehalettir.

            Tekrar belirtmek isterim, benim aşk kadar güzel bir        Sevgili dostlar aşkı doyasıya yaşayın çünkü bu
            duyguyla hiçbir sıkıntım yok. Zira ben de aşkı seven,       dünyanın bir insana verdiği en güzel nimetlerdendir
            aşka inanan bir insanım ama açığa çıkan bu son          ama bu nimeti size veren dünya için de kendi
            derece güçlü motivasyonu kullanarak, dünyanın           gücünüz ve imkânınızca mutlaka bir şeyler yapmayı
            daha iyiye gitmesi için kendi gücümüz ve imkânımız        unutmayın. Bizlere bu güzelliği bahşeden dünyamız
            oranında mutlaka ama mutlaka bir şeyler yapmak          için bir şeyler yapmadan, sadece bu dünyanın
            zorundayız diye düşünüyorum. Zira bu şekilde           getirdiği güzellikleri sömürerek yaşamak istemiyor-
            davranmadığımızda aşkı ve sevgiyi son derece bencil        sak, aşkı bencilce yaşamama konusuna son derece
            bir şekilde kullanıyoruz demektir.                dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

            Halbuki aşkı yaşayamadan ölen insanların çokça          Aşkla dolu, sevgili ile dolu, yardımseverlikle dolu
            bulunduğu bir dünyada yaşamaktayız ve aşkı            günler dilerim.
            yaşayabilen şanslı insanlardanız. Bu dünyanın bize
            sunduğu bu güzelliği bu dünyaya borçlu değil                                Alparslan VARER ÜNALAN
            miyiz? Aşkı yaşadığımız bu dünyaya birazcık da                               alp@yasamvetoplum.com
            olsa borçlu olduğumuzu hissediyorsak “ki vicdanı

                                             Editör                               Araştır

                                             Burcu VARER                            Ebru SI
                                                                               Sarp SI
                                             burcu@yasamvetoplum.com                      Şerife K
                                                                              Fırat TEZ
                   Yayın Yönetmeni                            Fotoğraf

                 Alparslan VARER ÜNALAN                        Pınar MEYİLKİM
                 alp@yasamvetoplum.com                         Ayşegül HAVALA

            Sayfa 2                              Yaşam ve Toplum Dergisi
   1   2   3   4   5   6   7